Hulp bij arbeidsrechtelijke problemen en ontslag

Eén van de belangrijkste rechtsgebieden in het Nederlandse Privaatrecht is het arbeidsrecht. Het grootste gedeelte van de Nederlandse werkende bevolking is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling. Voor de kosten van het levensonderhoud en al het andere dat het leven aangenaam maakt zijn veel werkende mensen afhankelijk van inkomsten die worden verkregen uit werk.

Wettelijke bescherming

Omdat de wetgever zich al aan het begin van de vorige eeuw bewust is geweest van het feit dat werknemers zich ten opzichte van de sterker geachte werkgever vaak in een kwetsbare positie bevinden, heeft de wetgever voor wettelijke bescherming gezorgd. Deze bescherming is terug te vinden op veel gebieden binnen het arbeidsrecht, men denke onder meer aan rechten op vakantie, verlof  en ontslagbescherming.
 

U kunt elk arbeidsrechtelijk probleem aan mij voorleggen,
bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Ontslag op staande voet
 • Collectief ontslagrecht
 • Afvloeiingsregelingen/ontslagvergoedingen
 • Vragen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten
 • Reorganisaties/collectief ontslagrecht/overgang onderneming
 • Advisering Ondernemingsraad
 • Ontbindingsverzoeken bij de Kantonrechter
 • CWI-procedures/ontslagvergunningen
 • Het voeren van gerechtelijke procedures bij de Kantonrechter inzake ontslagrecht, loonvorderingen en vorderingen op basis van kennelijk onredelijk ontslag
 • Advisering inzake rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst/ambtelijke aanstelling
 • Gevolgen einde arbeidsovereenkomst en WW-uitkering